“YS'new” zawodynyň şu ýylyň ahyryna çenli tamamlanmagyna garaşylýar

Kompaniýanyň önümçiliginiň kem-kemden ösmegi we içerki we daşarky bazarlaryň yzygiderli giňelmegi bilen, YS kompaniýasynyň asyl zawody indi kompaniýanyň çalt ösmeginiň zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilmeýär.Önümçilik gurşawyny gowulandyrmak, önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrmak we önümiň hilini ýokarlandyrmak maksady bilen, YS kompaniýasy şu ýylyň başynda 800 inedördül metr meýdany tutýan ýokary tehnologiýaly zona senagat parkynda täze ussahananyň gurluşygyna maýa goýdy, esasan dizel ýangyç injektorlaryny we injektor böleklerini öndürmek üçin.

Täze zawodda önümçilik ussahanasy, gurnama ussahanasy, uly ammar, ölçeg we synag otagy, tehnologiýa merkezi we ş.m.

“Euro 2” ýangyç injektorlary (burun we saklaýjy gurnama), ýangyç injektor burunlary, injektor boşluklary, injektor çeşmeleri, injektor basyş nokatlary we beýleki bölekler, şeýle hem ýangyç sepýän nasoslar we esbaplar ýaly adaty önümler asyl ussahanada öndürilýär.Umumy demir ýangyç injektorlary we olaryň esbaplary, injektor dolandyryş klapanlary, umumy demir burunlary, injektor korpusy, armatura we ş.m. geljek ýyl önümçilik üçin täze ussahana göçüriler.

Täze zawod gurlup başlansoň, önümçiligiň we özgertmeleriň we kärhananyň kämilleşdirilmeginiň umumy giňelmegi amala aşyrylar we marka keşbi doly ýokarlandyrylar.Önümçilik prosesini sanly dolandyrmak arkaly kärhananyň önümçilik derejesini ýokarlandyryň, ähli önümçilik prosesini standartlaşdyryň, önümleriň ýokary hilini üpjün ediň we içerki we daşarky bazarlaryň isleglerini kanagatlandyryň.

1 2 3


Iş wagty: Iýul-19-2023