Adaty demir Solenoid klapan

  • Cummins Hyundai GAZ dizel dwigateli üçin Bosch CR ýangyç injektor solenoid klapan F 00R J02 703

    Cummins Hyundai GAZ dizel dwigateli üçin Bosch CR ýangyç injektor solenoid klapan F 00R J02 703

    YS dürli dizel ulagynyň injektorlary üçin gabat gelýän solenoid klapanlary üpjün edýär.Solenoid klapanyň ýokary tizlikli jogap beriş aýratynlygy, injektoryň ýangyç sanjym wagtyna, ýangyç sepilişiniň dowamlylygyna we birnäçe sanjym görnüşleriniň durmuşa geçirilmegine takyk gözegçilik etmegiň açarydyr.

    Solenoid klapanyň akym kuwwaty, dürli iş şertlerinde dizel hereketlendirijisiniň sikl ýangyjynyň sanjym mukdaryny üpjün etmegiň açarydyr.YS täze proses dizaýny we kämilleşdirilen gurluşy solenoid klapan dinamiki seslenme we iş ýygylygy ýangyç sepilişine gözegçilik talaplaryna laýyk gelýär.