2023-nji ýylyň maý aýyndan bäri YS kompaniýasynyň önümçiligi we satuwy ep-esli artdy

2023-nji ýylyň maý aýyndan başlap, YS kompaniýasynyň önümleri meşhur bolmagyny dowam etdirýär we içerki we daşary ýurtly müşderiler tarapyndan makullanýar.YS kompaniýasyna gar tozgalary ýaly sargytlar guýuldy we maý aýynda sargyt mukdary meýilnamadan 3 esse ýokarydy.Iýun, iýul we awgust aýlarynda aýlyk satuw 6 million RMB-den geçer.

Maý aýynda YS-nyň önümçiliginiň we satuwynyň çalt ösmeginiň sebäpleri aşakdakylar:

Ilki bilen, şu ýyl epidemiýa gözegçiligi ýatyrylansoň, awtoulag zapas şaýlary bazaryna isleg artdy, esasanam dizel ulagyna sanjym ulgamynyň önümlerine bolan isleg güýçli artdy.YS-nyň esasy önümleri, ýangyç injektorlary we injektor bölekleri ýetmezçilik edýär.Hytaýyň awtoulag zapas şaýlary ähli taraplaýyn ösýär.

Ikinjiden, önümiň hilini ýokarlandyrmak üçin YS kompaniýasy 2023-nji ýylda önümiň hiline ünsi jemleýär. Hil barlag işgärleri okuwdan soň işe girerler we hünärsiz önümiň geçirilmezligi üçin her bir proses berk gözegçilikde saklanar. indiki etap.

Üçünjiden, dizel injektorlary we injektor bölekleri, YS-nyň esasy önümleri hökmünde, her önümiň hünärli bolmagyny üpjün etmek üçin saklanylmazdan we gowşurylmazdan ozal synag skameýkasynda synag ediler.

Dördünjiden, burun we saklaýjy, injektor spacer, injektor çeşmesi, injektor burun we abatlaýyş enjamlary ýaly adaty önümler bazaryň islegini kanagatlandyrmak üçin yzygiderli täzelenýär.

Bäşinji, YS-iň ýokary önümleri, umumy demirýol injektorlary, umumy demir ýol gözegçilik klapanlary, umumy demir ýol burunlary, umumy demirýol solenoid klapanlary we ölçeg klapanlary, prosesi yzygiderli gowulandyrýar, takyklygy ýokarlandyrýar we çykdajylary azaldýar.Iň oňat önümiň hilini üpjün etmek şerti bilen, müşderiler üçin iň gowy bahany hödürleýäris.

Şu ýylyň aprel aýynda YS kompaniýasy önümleriň takyklygy we mukdary boýunça bazaryň we müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp biler ýaly, önümçilik kuwwatyny ep-esli güýçlendiren ýokary takyklykly CNC önümçilik enjamlaryny we synag enjamlaryny satyn aldy.

1 2


Iş wagty: Iýun-15-2023