Şandong YS Awtoulag bölekleri tehnologiýa kompaniýasy 2023-nji ýylda Liaocheng uniwersitetiniň oflayn işe almak ýarmarkasyna gatnaşdy

11-nji martda Liaocheng uniwersitetiniň 2023 uçurymy üçin oflayn işe almak ýarmarkasy Liaocheng uniwersitetiniň gündogar şäherçesinde geçirildi.Önümçilik, lukmançylyk, gurluşyk, metbugat, bilim, medeniýet we beýleki pudaklary öz içine alýan jemi 326 kompaniýa gatnaşdy, 8,362 iş üpjün etdi, 8000-den gowrak talyp işe kabul edildi we 3,331 adam iş niýetine ýetdi.

Tehnologiýa kompaniýasy1

“Shandong YS” awtoulag zapas şaýlary Tehnologiýa kompaniýasynyň kabinasy adamlardan doly we uzyn nobat bardy.Iş gözleýänler, işgärler bölüminiň müdiri bilen aýlyk, iş gurşawy, iş mazmuny we beýleki şertler, sahna atmosferasy gyzgyn we sazlaşykly pikir alyşýarlar.

Lliaocheng uniwersitetini öňki uçurymlaryň käbiri kompaniýamyzda orta dolandyryş wezipelerine bellenildi.Şu ýyl kompaniýamyzda işlemek üçin Liaocheng uniwersitetiniň ajaýyp talyplaryndan bir topary işe alarys diýip umyt edýäris we iki tarap hem öser we öser.

Alyş-çalyş döwründe talyplar häzirki döwre esaslanmalydygyny, geljege ünsi jemlemelidigini, pursatdan peýdalanmalydygyny we zehinlerini degişli iş ýerlerinde görkezmelidigini aýtdylar.

Tehnologiýa kompaniýasy2

Iş ýarmarkasy iş berijiler bilen iş gözleýänleriň arasynda iki taraplaýyn alyş-çalyş platformasyny gurmak üçin geçirilýär.Bir tarapdan, kärhanalarymyza intellektual goldaw berýär.Şol bir wagtyň özünde, uçurymlara köpriniň roluny doly ýerine ýetirip, daşky gurşawy, syýasatlary we iş berijilerimiziň zehinini çekmek zerurlyklaryna doly düşünmäge mümkinçilik berýär.


Iş wagty: 21-2023-nji mart