Dizel ulagyň bölekleriniň bazary derňewi

Dizel ulagynyň global bölekleriniň bazary ýakyn ýyllarda ep-esli derejede öser diýlip garaşylýar, esasanam ösüp barýan bazarlarda dizel bilen işleýän ulaglara bolan islegiň artmagy.Gözleg we bazarlar tarapyndan berlen hasabata görä, dizel ýangyjyny sanjym ulgamlarynyň (dizel ulaglarynyň esasy bölegi bolan) bazaryň göwrümi 2024-nji ýyla çenli 68,14 milliard dollara ýeter we 2019-njy ýyldan 2024-nji ýyla çenli CAGR-da 5.96% öser. Ösüş dizel ulagynyň bölekleri bazary parnik gazlarynyň zyňyndylaryny azaltmaga we ýangyjyň netijeliligini ýokarlandyrmaga ünsi artdyrýar.

Dizel hereketlendirijileri, benzin kärdeşleri bilen deňeşdirilende has ýangyç tygşytlaýar we bu transport pudagynda dizel ulaglaryna islegiň artmagyna sebäp boldy.Şeýle-de bolsa, dizel zyňyndylarynyň daşky gurşawa we jemgyýetiň saglygyna ýaramaz täsiri sebäpli bazar kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýar.Bu, geljekde dizel ulaglaryna bolan islegi azaldyp biljek birnäçe ýurtda zyňyndy düzgünleriniň has berkleşmegine sebäp boldy.

Umuman aýdanyňda, ösýän bazarlaryň islegi we ýangyç tygşytlylygyna ünsi artdyrmak, dizel ulagynyň bölekleriniň bazary ösmegini dowam etdirer we şol bir wagtyň özünde has zyňyndy düzgünleriniň kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolar.

habarlar


Iş wagty: 26-2023-nji aprel